Về chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi

Mọi cư dân đều có cơ hội phát triển mạnh mẽ.

Nhiệm vụ của chúng ta

Thúc đẩy tác động tích cực đến cộng đồng

Đường màu

Tác động tập thể

Liên minh đang phát triển để trở thành tổ chức hàng đầu cho sự phát triển cộng đồng của Quận Gwinnett. Liên minh sẽ sử dụng cách tiếp cận “tác động tập thể” để đưa mọi người và tổ chức lại với nhau theo cách có cấu trúc để đạt được thay đổi xã hội. Các yếu tố chính của tác động tập thể bao gồm một chương trình nghị sự chung, đo lường chung, các hoạt động củng cố lẫn nhau và giao tiếp liên tục. Khung, sẽ được thiết lập đầy đủ hơn trong những tháng tới, sẽ ưu tiên một số vấn đề chiến lược, thúc đẩy các chuyên gia về chủ đề và các đối tác cộng đồng để phát triển và thử nghiệm các giải pháp và quy mô thành công để tạo ra sự thay đổi hệ thống bền vững.

Tác động tập thể - 5 bong bóng

Become A Coalition Changemaker!