Thông báo về Chương trình Thực phẩm và Nơi trú ẩn Khẩn cấp (EFSP)

Các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ thực phẩm, chỗ ở, tiền thuê hoặc tiện ích khẩn cấp ở Quận Gwinnett được mời nộp đơn xin tài trợ liên bang theo Giai đoạn 37 và Giai đoạn CARES của Chương trình Nơi trú ẩn và Thực phẩm Khẩn cấp (EFSP).

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Ellen Gerstein theo số 770-995-3339 x207 hoặc ellen@gwinnettcoalition.org. Đơn đăng ký phải được nhận tại văn phòng Liên minh Gwinnett trước 4 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Vui lòng gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của bạn tới Liên minh Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Gwinnett, Người nhận: Ellen Gerstein, Giám đốc Điều hành, 750 S. Perry St. Suite 312, Lawrenceville, GA 30046

Become A Coalition Changemaker!