Chương trình Thực phẩm & Nơi trú ẩn Khẩn cấp Giai đoạn 38

Tay nắm nhà các tông

Các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ thực phẩm, chỗ ở, tiền thuê hoặc tiện ích khẩn cấp ở Quận Gwinnett được mời nộp đơn xin tài trợ liên bang theo Giai đoạn 38 của Chương trình Nơi trú ẩn và Thực phẩm Khẩn cấp (EFSP).

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Renee Byrd-Lewis theo số 770-995-3339 x209 hoặc rbyrd.lewis@gwinnettcoalition.org. Đơn đăng ký phải được nhận tại văn phòng Liên minh Gwinnett trước 4:00 chiều Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Vui lòng gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của bạn tới Liên minh Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Gwinnett, Người nhận: Renee Byrd-Lewis, Giám đốc Điều hành, 750 S. Perry St. Suite 312, Lawrenceville, GA 30046

Become A Coalition Changemaker!